KRS: 0000750221
anioly.zywioly@gmail.com

Fundacja wspierająca żeglarstwo osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Rekonwalescencja w obszarze wodnym.

KRS: 0000750221
NIP: 9552482697
Regon: 381449911
Numer konta : 40 1240 3826 1111 0010 8593 0516 (Bank Pekao SA)

Informacje ogólne:

 • promocja, edukacja, wspieranie i organizacje: żeglarstwa, sportu i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, z wadami rozwojowymi, pourazowych i ich rodzin,
 • promocja, edukacja, wspieranie, organizacja integracji: żeglarskiej, sportowej i turystycznej osób niepełnosprawnych, chorych, z wadami rozwojowymi, pourazowych z osobami zdrowymi i ich rodzin,
 • promocja, edukacja, wspieranie, organizacja: żeglarstwa, sportu i turystyki osób zdrowych i ich integracja z osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, z wadami rozwojowymi, pourazowych i ich rodzinami,
 • promocja, edukacja, wspieranie, współpraca, organizacja inicjatyw: o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, psychologicznym, psychiatrycznym, leczniczym na rzecz osób i zagadnień uwzględnionych w statucie fundacji,
 • promocja, wspieranie, organizacja inicjatyw, projektów, programów (informacyjnych, badawczych, terapeutycznych, naukowych, klinicznych, doświadczalnych, rehabilitacyjnych, określających przyczyny i terapie, edukacyjnych, kulturalnych, oświatowych, sportowych, medialnych) w zakresie: żeglarstwo, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, choroby zwyrodnieniowe, choroby zapalne, choroby degeneracyjne, wady urodzeniowe, zmiany pourazowe, spastyka, padaczka, mózgowe porażenie dziecięce, choroby układu nerwowego, choroby zakaźne, diagnostyka prenatalna, techniki operacyjne, diagnostyka, terapie w medycynie, terapie pozaszpitalne, terapie manualne, terapie naturalne, neurologii, neurochirurgii, gastrologii, pulmonologii, interny, chirurgii dziecięcej, pediatrii, onkologii, dermatologii, okulistyki, sport, genetyka, mikrobiologia, biochemia, bioinżynieria, biotechnologia, komputeryzacja, hipoterapia, felinoterapia, muzykoterapia, światło terapia, fizykoterapia, biofizyka, turystyka, sport, rekreacja, kultura, sztuka),
 • wykorzystanie, dzierżawa, wynajem, darowizny, budowa i eksploatacja jednostek, urządzeń, miejsc, budynków, środków trwałych, środków nietrwałych dla realizacji działań fundacji,
 • wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury wodnej do wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne,
 • współpracę z organizacjami społecznymi i gospodarczymi, organizacjami służby zdrowia, środowiskami naukowymi, środowiskami badawczymi, środowiskami kulturalno - oświatowymi do których może przystępować,
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, a także jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej z kraju i z zagranicy;
 • pomoc społeczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych, chorych, z wadami rozwojowymi, pourazowych i ich rodzin, wyrównywanie ich szans w życiu,
 • organizowanie i finansowanie działań sportowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, badawczych, naukowych, doświadczalnych, terapeutycznych, wychowawczych, rehabilitacyjnych,
 • organizowanie i zapewnianie pomocy merytorycznej, prawnej, materialnej i rzeczowej dla osób i instytucji w ramach określonych zadaniami Fundacji;
 • gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rzecz realizacji celów Fundacji; pozyskiwanie sponsorów, zbiórki i kwesty pieniężne, darowizny, jeśli zajdzie taka potrzeba prowadzenie działalności gospodarczej potrzebnych do realizacji zadań Fundacji,
 • organizowanie targów, wystaw, aukcji, spotkań, imprez masowych, zjazdów, okolicznościowych, konkursów, konferencji, kursów, warsztatów, seminariów, imprezach rekreacyjno - sportowych, obozów letnich i zimowych, spotkań szkoleniowych i edukacyjnych itp.; potrzebnych do realizacji zadań Fundacji,
 • przyznawanie nagród, tytułów, znaków funfacji oraz wyróżnień osobom i instytucjom, wspierających działania Fundacji,
 • współpraca, pomoc materialna i niematerialna, dotacje, stypendia, zatrudnienie, darowizny, umowy dla osób fizycznym i podmiotów zorganizowanych realizujących działania zbieżne z celami Fundacji lub wykazującymi zainteresowanie celami fundacji,
 • ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i chorych, poprzez likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych i chorych,
 • przyznawanie stypendiów,
 • pozostałe działania, nie wyszczególnione, a służące realizacji celów statutowych Fundacji,